1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <figure> chỉ định nội dung độc lập, như hình minh họa, sơ đồ, ảnh, danh sách mã, ..v.v.

Mặc dù nội dung của thẻ <figure> có liên quan đến luồng chính, nhưng vị trí của nó độc lập với luồng chính và nếu bị loại bỏ nó sẽ không ảnh hưởng đến luồng của tài liệu

Mẹo: Thẻ <figcaption> được sử dụng để thêm chú thích cho thẻ <figure>

2. Ví dụ về <figure>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<figure> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0