1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <option> xác định một tùy chọn trong danh sách được chọn

Thẻ <option> nằm bên trong một phần tử <select>, <optgroup> hoặc <datalist>

Lưu ý: Thẻ <option> có thể được sử dụng mà không có bất kỳ thuộc tính nào, nhưng bạn cần sử dụng thuộc tính value để cho biết những gì được gửi đến máy chủ khi gửi biểu mẫu

Mẹo: Nếu bạn có một danh sách dài các tùy chọn, bạn có thể nhóm các tùy chọn liên quan trong thẻ <optgroup>

2. Ví dụ về <option>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<option> YES YES YES YES YES