1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <legend> xác định phụ đề cho phần tử <fieldset>

2. Ví dụ về <legend>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<legend> YES YES YES YES YES