1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dl> xác định danh sách mô tả

Thẻ <dl> được sử dụng cùng với <dt> (xác định thuật ngữ / tên) và <dd> (mô tả từng thuật ngữ / tên)

2. Ví dụ về <dl>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<dl> YES YES YES YES YES