1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dt> xác định một thuật ngữ / tên trong danh sách mô tả

Thẻ <dt> được sử dụng cùng với <dl> (xác định danh sách mô tả) và <dd> (mô tả từng thuật ngữ / tên)

2. Ví dụ về <dt>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<dt> YES YES YES YES YES