1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <br> chèn một ngắt dòng duy nhất

Thẻ <br> rất hữu ích cho việc viết địa chỉ hoặc những bài thơ

Thẻ <br> là một thẻ trống có nghĩa là nó không có thẻ đóng

2. Ví dụ về <br>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<br> YES YES YES YES YES