1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <s> chỉ định văn bản không còn đúng, chính xác hoặc có liên quan. Văn bản sẽ được hiển thị với gạch ngang qua nó

Thẻ <s> không nên được sử dụng để xác định văn bản đã xóa trong tài liệu, hãy sử dụng thẻ <del> cho điều đó.

2. Ví dụ về <kbd>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<s> YES YES YES YES YES