1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <style> được sử dụng để xác định thông tin kiểu (CSS) cho một tài liệu

Bên trong phần tử <style>, bạn chỉ định cách các phần tử HTML sẽ hiển thị trong trình duyệt

2. Ví dụ về <style>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<style> YES YES YES YES YES