1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <nav> xác định một tập hợp các liên kết điều hướng

Lưu ý rằng KHÔNG phải tất cả các liên kết của tài liệu phải nằm trong thẻ <nav>. Thẻ <nav> chỉ dành cho khối liên kết điều hướng chính

Các trình duyệt, chẳng hạn như trình đọc màn hình cho người dùng bị vô hiệu, có thể sử dụng phần tử này để xác định xem có bỏ qua hiển thị ban đầu của nội dung này hay không

2. Ví dụ về <nav>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<nav> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1