1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <del> xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch một dòng qua văn bản đã xóa

2. Ví dụ về <del>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<del> YES YES YES YES YES