1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <rt> xác định lời giải thích hoặc cách phát âm của các ký tự (đối với kiểu chữ Đông Á) trong chú thích bằng ruby.

Sử dụng <rt> cùng với <ruby> và <rp>: Phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần giải thích / phát âm và phần tử <rt> cung cấp thông tin đó và phần tử <rp> tùy chọn xác định những gì sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ chú thích ruby.

2. Ví dụ về <rt>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<rt> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0