1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <rp> có thể được sử dụng để cung cấp dấu ngoặc đơn xung quanh văn bản ruby, được hiển thị bởi các trình duyệt không hỗ trợ chú thích ruby.

Sử dụng <rp> cùng với <ruby> và <rt>: Phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần giải thích / phát âm và phần tử <rt> cung cấp thông tin đó và phần tử <rp> tùy chọn xác định những gì sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ chú thích ruby.

2. Ví dụ về <rp>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<rp> 5.5 5.5 38.0 5.0 15.0