1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <address> định nghĩa các thông tin liên lạc cho các tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu hoặc một bài báo

Thông tin liên hệ có thể là địa chỉ email, URL, địa chỉ thực, số điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, v.v. ..

Văn bản trong phần tử <address> thường hiển thị ở dạng in nghiêng và các trình duyệt sẽ luôn thêm dấu ngắt dòng trước và sau phần tử <address>

2. Ví dụ về <address>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<address> YES YES YES YES YES