1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <aside> xác định một số nội dung ngoài nội dung mà nó được đặt trong đó

Nội dung bên trong <aside> liên quan gián tiếp đến nội dung xung quanh

Mẹo: Nội dung <aside> thường được đặt làm thanh bên trong tài liệu

Lưu ý: Thẻ <aside> không hiển thị như bất kỳ thứ gì đặc biệt trong trình duyệt. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng CSS để tạo kiểu cho thẻ <aside>

2. Ví dụ về <aside>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<aside> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1