1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <ul> xác định một danh sách không có thứ tự (dấu đầu dòng)

Sử dụng thẻ <ul> cùng với thẻ <li> để tạo danh sách không có thứ tự

Mẹo: Sử dụng CSS để tạo kiểu cho danh sách

Mẹo: Đối với danh sách có thứ tự, hãy sử dụng thẻ <ol>

2. Ví dụ về <ul>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<ul> YES YES YES YES YES