1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <fieldset> được sử dụng để nhóm các phần tử có liên quan trong một biểu mẫu

Thẻ <fieldset> vẽ một hộp xung quanh các phần tử liên quan

2. Ví dụ về <fieldset>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<fieldset> YES YES YES YES YES