1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <header> đại diện cho một vùng chứa cho nội dung giới thiệu hoặc một tập hợp các liên kết điều hướng

Thẻ <header> thường chứa:

  • một hoặc nhiều thẻ tiêu đề (<h1> – <h6>)
  • logo hoặc biểu tượng
  • thông tin về quyền tác giả

Lưu ý: Bạn có thể có nhiều thẻ <header> trong một tài liệu HTML. Tuy nhiên, <header> không thể được đặt trong thẻ <footer>, <address> hoặc một thẻ <header> khác

2. Ví dụ về <header>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<header> 5.0 9.0 4.0 5.0 11