1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <map> được sử dụng để xác định bản đồ hình ảnh. Bản đồ hình ảnh là một hình ảnh có các khu vực có thể nhấp được

Thuộc tính name bắt buộc của thẻ <map> được liên kết với thuộc tính usemap của <img> và tạo ra mối quan hệ giữa hình ảnh và bản đồ

Thẻ <map> chứa một số thẻ <area>, xác định các khu vực có thể nhấp trong bản đồ hình ảnh

2. Ví dụ về <map>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<map> YES YES YES YES YES