1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <p> định nghĩa một đoạn văn

Trình duyệt tự động thêm một dòng trống trước và sau mỗi thẻ <p>

Mẹo: Bạn có thể sử dụng CSS để tạo kiểu cho các đoạn văn

2. Ví dụ về <p>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<p> YES YES YES YES YES