1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <samp> được sử dụng để xác định một đoạn máy tính

Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt

2. Ví dụ về <kbd>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<samp> YES YES YES YES YES