1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <param> được sử dụng để xác định các tham số cho thẻ <object>

2. Ví dụ về <param>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<param> YES YES YES YES YES