1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <td> xác định ô dữ liệu chuẩn trong bảng HTML

Một bảng HTML có hai loại ô:

  • Ô tiêu đề – chứa thông tin tiêu đề (được tạo bằng phần tử <th>)
  • Ô dữ liệu – chứa dữ liệu (được tạo bằng phần tử <td>)

Văn bản trong các phần tử <td> là thông thường và được căn trái theo mặc định.

Văn bản trong các phần tử <th> được in đậm và căn giữa theo mặc định.

2. Ví dụ về <td>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<td> YES YES YES YES YES