1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <span> là một vùng chứa nội tuyến được sử dụng để đánh dấu một phần của văn bản hoặc một phần của tài liệu

Thẻ <span> dễ dàng được tạo kiểu bằng CSS hoặc được thao tác bằng JavaScript bằng cách sử dụng thuộc tính class hoặc id

Thẻ <span> giống như phần tử <div>, nhưng <div> là phần tử cấp khối và <span> là phần tử nội tuyến

2. Ví dụ về <span>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<span> YES YES YES YES YES