1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <ruby> chỉ định một chú thích ruby.

Chú thích ruby ​​là một văn bản phụ nhỏ, được gắn vào văn bản chính để chỉ ra cách phát âm hoặc ý nghĩa của các ký tự tương ứng. Loại chú thích này thường được sử dụng trong các ấn phẩm của Nhật Bản.

Sử dụng <ruby> cùng với <rt> và <rp>: Phần tử <ruby> bao gồm một hoặc nhiều ký tự cần giải thích / phát âm và phần tử <rt> cung cấp thông tin đó và một phần tử <rp> tùy chọn xác định những gì sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ chú thích ruby.

2. Ví dụ về <ruby>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<ruby> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0