1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <output> được sử dụng để đại diện cho kết quả của một phép tính (giống như một phép tính được thực hiện bởi script)

2. Ví dụ về <output>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<output> 10.0 13.0 4.0 5.1 11.0