1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <pre> xác định văn bản được định dạng trước

Văn bản trong phần tử <pre> được hiển thị bằng phông chữ có chiều rộng cố định và văn bản giữ nguyên cả dấu cách và ngắt dòng. Văn bản sẽ được hiển thị chính xác như được viết trong mã nguồn HTML

2. Ví dụ về <pre>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<pre> YES YES YES YES YES