1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <script> được sử dụng để nhúng tập lệnh JavaScript

Thẻ <script> chứa các câu lệnh script hoặc nó trỏ đến một tệp script bên ngoài thông qua thuộc tính src

Các ứng dụng phổ biến cho JavaScript là thao tác hình ảnh, xác thực biểu mẫu và các thay đổi động của nội dung

2. Ví dụ về <script>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<script> YES YES YES YES YES