1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <time> xác định một thời gian cụ thể (hoặc ngày giờ)

Thuộc tính datetime của phần tử này được sử dụng để chuyển thời gian sang định dạng mã có thể đọc bởi các trình duyệt để có thể đề xuất thêm lời nhắc ngày thông qua lịch của người dùng và công cụ tìm kiếm có thể tạo ra kết quả tìm kiếm thông minh hơn

2. Ví dụ về <time>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<time> 62.0 18.0 22.0 7.0 49.0