1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <object> xác định vùng chứa cho tài nguyên bên ngoài

Tài nguyên bên ngoài có thể là một trang web, một hình ảnh, một trình phát đa phương tiện hoặc plug-in

2. Ví dụ về <object>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<object> YES YES YES YES YES