1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <body> định nghĩa nội dung của tài liệu

Thẻ <body> chứa tất cả nội dung của tài liệu HTML, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, siêu liên kết, bảng, danh sách, v.v…

Lưu ý: Chỉ có thể có một thẻ <body> trong tài liệu HTML.

2. Ví dụ về <body>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<body> YES YES YES YES YES