1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <optgroup> được sử dụng để nhóm các tùy chọn liên quan trong một phần tử <select> (danh sách thả xuống)

Nếu bạn có một danh sách dài các tùy chọn, thì người dùng sẽ dễ dàng xử lý các nhóm tùy chọn liên quan hơn

2. Ví dụ về <optgroup>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<optgroup> YES YES YES YES YES