1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <head> là vùng chứa siêu dữ liệu (dữ liệu về dữ liệu) và được đặt giữa thẻ <html> và thẻ <body>

Siêu dữ liệu là dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu không được hiển thị. Siêu dữ liệu thường xác định tiêu đề tài liệu, bộ ký tự, kiểu, tập lệnh và các thông tin meta khác

Các phần tử sau có thể đi vào bên trong thẻ <head>:

  • <title> (bắt buộc trong mọi tài liệu HTML)
  • <type>
  • <base>
  • <link>
  • <meta>
  • <script>
  • <noscript>

2. Ví dụ về <head>

3. Các trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<head> YES YES YES YES YES