1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <wbr> (Word Break Opportunity) chỉ định vị trí trong văn bản có thể thêm dấu ngắt dòng

Mẹo: Khi một từ quá dài, trình duyệt có thể ngắt từ không đúng chỗ

2. Ví dụ về <wbr>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<wbr> 1.0 12.0 3.0 4.0 11.7