1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <datalist> chỉ định danh sách các tùy chọn được xác định trước cho thẻ <input>

Thẻ <datalist> được sử dụng để cung cấp tính năng “tự động hoàn thành” cho cácthẻ <input>. Người dùng sẽ thấy danh sách thả xuống các tùy chọn được xác định trước khi họ nhập dữ liệu

Thuộc tính id của thẻ <datalist> phải bằng thuộc tính danh sách của thẻ <input> (điều này liên kết chúng lại với nhau).

2. Ví dụ về <datalist>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<datalist> 20.0 10.0 4.0 12.1 9.5