1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <b> chỉ định văn bản in đậm mà không thêm bất kỳ tầm quan trọng nào

Lưu ý: Trong HTML5, thẻ <b> nên được sử dụng như một giải pháp CUỐI CÙNG khi không có thẻ nào khác thích hợp hơn. Các tiêu đề phải được biểu thị bằng thẻ <h1> đến <h6>, văn bản được nhấn mạnh phải được biểu thị bằng thẻ <em>, văn bản quan trọng phải được biểu thị bằng thẻ <strong> và văn bản được đánh dấu / đánh dấu phải được được biểu thị bằng thẻ <mark>

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng CSS sau để đặt văn bản in đậm: “font-weight: bold;”.

2. Ví dụ về <b>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<b> YES YES YES YES YES