1. Định nghĩa và cách sử dụng

BDO là viết tắt của Bi-Directional Override

Thẻ <bdo> được sử dụng để đổi hướng văn bản hiện tại

2. Ví dụ về <bdo>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<bdo> YES YES YES YES YES