1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <textarea> định nghĩa một đa dòng kiểm soát đầu vào văn bản

Thẻ <textarea> thường được sử dụng trong một biểu mẫu, để thu thập thông tin đầu vào của người dùng như nhận xét hoặc đánh giá

Một vùng văn bản có thể chứa số lượng ký tự không giới hạn và văn bản hiển thị bằng phông chữ có chiều rộng cố định (thường là Courier)

Kích thước của một vùng văn bản được chỉ định bởi các thuộc tính <cols> và <rows>(hoặc bằng CSS)

2. Ví dụ về <textarea>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<textarea> YES YES YES YES YES