1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <audio> được sử dụng để nhúng nội dung âm thanh vào tài liệu, chẳng hạn như nhạc hoặc các luồng âm thanh khác

Thẻ <audio> chứa một hoặc nhiều thẻ <source> với các nguồn âm thanh khác nhau. Trình duyệt sẽ chọn nguồn đầu tiên mà nó hỗ trợ

Văn bản giữa thẻ <audio> và </audio> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio>

Có ba định dạng âm thanh được hỗ trợ trong HTML: MP3, WAV và OGG

2. Ví dụ về <audio>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5