1. Định nghĩa và cách sử dụng

BDI là viết tắt của Bi-Directional Isolation

Thẻ <bdi> cô lập một phần văn bản có thể được định dạng theo hướng khác với văn bản khác bên ngoài nó

Phần tử này hữu ích khi nhúng nội dung do người dùng tạo với hướng văn bản không xác định.

2. Ví dụ về <bdi>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<bdi> 16.0 79.0 10.0 không hỗ trợ 15.0