1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <li> xác định một mục danh sách

Thẻ <li> được sử dụng bên trong danh sách có thứ tự (<ol>), danh sách không có thứ tự (<ul>) và trong danh sách menu (<menu>)

Trong <ul> và <menu>, các mục danh sách thường sẽ được hiển thị bằng các dấu đầu dòng

Trong <ol>, các mục danh sách thường sẽ được hiển thị bằng số hoặc chữ cái

2. Ví dụ về <li>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<li> YES YES YES YES YES