1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <tfoot> được sử dụng để nhóm nội dung chân trang trong bảng HTML

Thẻ <tfoot> được sử dụng cùng với thẻ <thead> và <tbody> để chỉ định từng phần của bảng (footer, header, body)

Trình duyệt có thể sử dụng các phần tử này để cho phép cuộn nội dung bảng một cách độc lập với đầu trang và chân trang. Ngoài ra, khi in một bảng lớn kéo dài nhiều trang, các phần tử này có thể cho phép in đầu trang và chân trang của bảng ở đầu và cuối mỗi trang

Lưu ý: Thẻ <tfoot> phải có một hoặc nhiều thẻ <tr> bên trong

Thẻ <thead> phải được sử dụng trong ngữ cảnh sau: Là phần tử con của thẻ <table>, sau bất kỳ thẻ <caption> và <colgroup> nào và trước bất kỳ thẻ <tbody>, <tfoot> và <tr> nào .

Mẹo: Các thẻ <thead>, <tbody> và <tfoot> sẽ không ảnh hưởng đến bố cục của bảng theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng CSS để tạo kiểu cho các thẻ này

2. Ví dụ về <tfoot>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<tfoot> YES YES YES YES YES