1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <figcaption> xác định phụ đề cho thẻ <figure>

Thẻ <figcaption> có thể được đặt làm phần tử con đầu tiên hoặc cuối cùng của thẻ <figure>

2. Ví dụ về <figcaption>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<figcaption> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0