1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <progress> đại diện cho tiến độ hoàn thành của một nhiệm vụ.

Mẹo: Luôn thêm thẻ <label> để có các phương pháp hỗ trợ tiếp cận tốt nhất!

Mẹo: Sử dụng thẻ <progress> kết hợp với JavaScript để hiển thị tiến trình của một nhiệm vụ.

Lưu ý: Thẻ <progress> không phù hợp để đại diện cho một thước đo (ví dụ: mức sử dụng dung lượng đĩa hoặc mức độ liên quan của kết quả truy vấn). Để thể hiện một đơn vị đo, hãy sử dụng thẻ <meter> thay thế.

2. Ví dụ về <progress>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<progress> 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0