1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <sub> xác định văn bản chỉ số nằm bên dưới văn bản chính

Văn bản chỉ số xuất hiện nửa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn

Văn bản chỉ số có thể được sử dụng cho các công thức hóa học, như H2 , …v.v

2. Ví dụ về <sub>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<sub> YES YES YES YES YES