1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <abbr> định nghĩa viết tắt hoặc viết tắt, như “HTML”, “CSS”, “Mr.”, “Dr.”, “ASAP”, “ATM”

Mẹo: Sử dụng thuộc tính toàn cục để hiển thị mô tả cho từ viết tắt / từ viết tắt khi bạn di chuột qua phần tử title

2. Ví dụ về <abbr>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<abbr> YES YES YES YES YES