1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <meter> xác định một phép đo vô hướng trong một phạm vi đã biết hoặc một giá trị phân số. Đây còn được gọi là thước đo

Ví dụ: Sử dụng đĩa, mức độ liên quan của kết quả truy vấn, …v.v.

Lưu ý: Không nên sử dụng thẻ <meter> để biểu thị tiến trình (như trong thanh tiến trình). Đối với các thanh tiến trình, hãy sử dụng thẻ <progress>.

Mẹo: Luôn thêm thẻ <label> để có các phương pháp hỗ trợ tiếp cận tốt nhất!

2. Ví dụ về <meter>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<meter> 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5