1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <base> chỉ định URL cơ sở và / hoặc đích cho tất cả các URL tương đối trong tài liệu

Thẻ <base> phải có một href hoặc một thuộc tính target hoặc cả hai

Chỉ có thể có một thẻ <base> duy nhất trong một tài liệu và nó phải nằm bên trong thẻ <head>

2. Ví dụ về <base>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<base> YES YES YES YES YES