1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <noscript> xác định nội dung thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng đã tắt tập lệnh trong trình duyệt của họ hoặc có trình duyệt không hỗ trợ tập lệnh JavaScript

Thẻ <noscript> có thể được sử dụng trong cả <head> và <body>. Khi được sử dụng bên trong <head>, thẻ <noscript> chỉ có thể chứa các phần tử <link>, <style> và <meta>

2. Ví dụ về <noscript>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<noscript> YES YES YES YES YES