1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <hr> định nghĩa dải phân cách các chuyên đề trong một trang HTML (ví dụ như một sự thay đổi của chủ đề)

Thẻ <hr> thường được hiển thị dưới dạng thanh nằm ngang được sử dụng để tách nội dung (hoặc xác định thay đổi) trong trang HTML

2. Ví dụ về <hr>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<hr> YES YES YES YES YES