1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <input> chỉ định trường đầu vào nơi người dùng có thể nhập dữ liệu

Thẻ <input> là phần tử biểu mẫu quan trọng nhất

Thẻ <input> có thể được hiển thị theo nhiều cách, tùy thuộc vào thuộc tính type

Có các loại đầu vào như sau:

 • <input type=”button”>
 • <input type=”checkbox”>
 • <input type=”color”>
 • <input type=”date”>
 • <input type=”datetime-local”>
 • <input type=”email”>
 • <input type=”file”>
 • <input type=”hidden”>
 • <input type=”image”>
 • <input type=”month”>
 • <input type=”number”>
 • <input type=”password”>
 • <input type=”radio”>
 • <input type=”range”>
 • <input type=”reset”>
 • <input type=”search”>
 • <input type=”submit”>
 • <input type=”tel”>
 • <input type=”text”> (Mặc định)
 • <input type=”time”>
 • <input type=”url”>
 • <input type=”week”>

2. Ví dụ về <input>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<input> YES YES YES YES YES